• 791 923 340
 • biuro@perfectvet.pl

Regulamin

Regulamin szkoleń oraz portalu www.perfectvet.pl

I) Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego www.perfectvet.pl (dalej jako Portal) oraz dokonywania za jego pośrednictwem zapisów na organizowane przez PerfectVet wydarzenia, a także określa warunki uczestnictwa w tych wydarzeniach.
 2. Właścicielem portalu internetowego PerfectVet.pl jest LuxVet 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako PerfectVet),
  adres: ŻURAWIA 8, 00-503 WARSZAWA
  REGON 388453057
  NIP 701-102-57-28
  Nr rach. bankowego: PL43 1600 1462 1851 5260 7000 0018
 3. PerfectVet jest organizatorem szkoleń z zakresu medycyny weterynaryjnej, kierowanych w szczególności do lekarzy weterynarii.
 4. Definicje:
  Zamawiający – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje za pośrednictwem Portalu zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez PerfectVet.
  Wydarzenie – organizowane przez PerfectVet konferencje, szkolenia, warsztaty, itp., na które można dokonać zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem Portalu.

II) Rejestracja w Portalu i zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu, płatności;

 1. Zapisy na organizowane przez PerfectVet szkolenia odbywają się poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na Portalu.
 2. Zgłoszenia (zapisu) na szkolenia może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do wykonywania czynności cywilnoprawnych (dalej jako Zamawiający).
 3. PerfectVet zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępności oferowanych przez Portal Wydarzeń jedynie dla lekarzy weterynarii (w szczególności, jeśli chodzi o specjalistyczne warsztaty czy szkolenia praktyczne). W takim wypadku do skutecznego zgłoszenia chęci uczestnictwa w Wydarzeniu konieczne będzie podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 4. Wypełniając formularz rejestracji Zamawiający oświadcza, że:
  1. podane przez niego dane są prawdziwe;
  2. podane przez niego dane nie naruszają̨ praw osób trzecich;
  3. wyraża zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz jej realizacji, a także dopełnienia formalności płatniczych, podatkowych i księgowych;
  4.  zapoznał się z Regulaminem Portalu i go akceptuje.
 5. Wypełniając formularz rejestracji Zamawiający może także wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w czasie rejestracji konto e-mail informacji handlowych dotyczących działalności PerfectVet oraz jej partnerów. Udzielenie takiej zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniach.
 6. Odnośnie do ochrony danych osobowych uczestników stosuje się zasady określone w Polityce Prywatności Portalu PerfectVet, która jest częścią niniejszego Regulaminu.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniach jest wpłata należności na konto organizatora (zaliczki w wysokości 100% należności). Numer rachunku bankowego do wpłaty podawany jest w automatycznej odpowiedzi na wysłany formularz rejestracyjny.
 8. W przypadku Wydarzeń z ograniczoną liczbą miejsc (warsztaty) warunkiem zapewnienia uczestnictwa jest dokonanie płatności, ewentualnie wpłata zaliczki w innej uzgodnionej z Organizatorem wysokości. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na danym Wydarzeniu, o uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje kolejność dokonania zapłaty, a nie rejestracji.
 9. Ceny Wydarzeń organizowanych przez PerfectVet podane na Portalu są̨ cenami brutto.
 10. W przypadku konferencji, na które ustalona jest cena promocyjna za wczesną rejestrację, obowiązuje ona wyłącznie w przypadku dokonania płatności najpóźniej w dniu określonym jako ostatni dzień ceny promocyjnej. O możliwości skorzystania z ceny promocyjnej nie decyduje data rejestracji, tylko data zapłaty (zlecenia przelewu).
 11. Za otrzymaną wpłatę (zaliczkę) PerfectVet wystawia Zamawiającemu fakturę zaliczkową w miesiącu otrzymania przelewu. Faktura zaliczkowa przesyłana jest na adres mailowy Zamawiającego podany przy rejestracji.

III) Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Zamawiający może dokonać rezygnacji z uczestnictwa w opłaconym wydarzeniu, z zastrzeżeniami w pkt. następnym.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa:
  1. na minimum 45 dni przed planowanym terminem Wydarzenia organizator zwraca kwotę opłaty rejestracyjnej pomniejszoną o kwotę 50 zł (koszty administracyjne);
  2. na minimum 30 dni przed planowanym terminem Wydarzenia organizator zwraca 50% opłaty rejestracyjnej;
  3. później niż na 30 dni przed planowanym terminem Wydarzenia zwrot opłaty nie przysługuje.
 3. W razie rezygnacji z opłaconego uczestnictwa z możliwością zwrotu należności, PerfectVet wystawia fakturę korygującą Zamawiającemu i przesyła ją drogą elektroniczną. Zwrot należności następuje po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej (drogą mailową bądź też pocztą tradycyjną).
 4. Ewentualny zwrot opłaty następuje na ten sam numer rachunku bankowego, z którego pierwotnie otrzymano przelew.
 5. W przypadku częściowej zmiany tematyki/zakresu Wydarzenia organizowanego przez PerfectVet (w tym zmiany wykładowcy), do której doszło z przyczyn niezależnych od PerfectVet Zamawiającemu nie przysługuje zwrot opłaty za Wydarzenie.
 6. W razie zaistnienia konieczności odwołania Wydarzenia z powodu zaistnienia okoliczności / przyczyn niezależnych od PerfectVet (w szczególności z powodu siły wyższej, itp.) uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty, pomniejszonej o koszty administracyjne w wysokości 50 zł. W innych przypadkach odwołania Wydarzeń – Zamawiający otrzymuje pełny zwrot poniesionej opłaty.

IV) Prawa autorskie

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści zawartych na stronie należą̨ do ich twórców, w tym do PerfectVet i z tego tytułu podlegają̨ ochronie prawnej. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Portalu jest dopuszczalne tylko na własny użytek. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na Portalu bez zgody właściciela Portalu jest zabronione.

V) Zmiany Regulaminu

 1. PerfectVet zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Korzystający z Portalu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.perfectvet.pl.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Zapisz się do newslettera